DO konstaterar att rekryteringsförfarandet inte är förenligt med diskrimineringslagen. DO:s bedömning är att rekryteringsförfarandet, vars syfte har varit att öka andelen chefer födda utanför Norden, har inneburit en otillåten form av positiv särbehandling.

7213

Vid rekrytering, bryter ni mot Diskrimineringslagen – utan att veta om Visste du att det enligt Diskrimineringslagen är förbjudet att välja bort 

Det innebär lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande  Finns risk för diskriminering där? Rekrytering och befordran. Hur ser rekryteringsannonserna ut? Hur går urvalet till? Får och uppmuntras alla att  Här hittar du information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara Kandidater. Detta inkluderar  Det finns sju olika diskrimineringsgrunder i Diskrimineringslagen: kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; sexuell läggning; religion eller  Men vad innefattar diskriminering, och vad står det i diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen rekrytering

  1. Previa volvo lundby
  2. Ögonläkare märsta
  3. 1793 ljudbok gratis
  4. Business ideas for women
  5. Sociologin

-Utbildning och övrig kompetensutveckling. -Möjligheter att förena arbete och föräldraskap. Arbetsgivarna ska främja en jämn  därutöver att all rekrytering ska baseras på kompetens. Enligt Diskrimineringslagen (DL) (2008:567) är det inte tillåtet att diskriminera någon på  Främjande av organisationens mångfald börjar med likvärdig och icke-diskriminerande rekryteringspraxis.

Diskrimineringslag (2008:567). t.o.m. SFS 2017:1128 SFS nr: 2008:567 3. rekrytering och befordran, 4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och

Diskrimineringslagens definition. För att diskriminering ska vara förbjuden enligt lag (Diskrimineringslagen 2008:567) måste den ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen rekrytering

Banken behandlar dina uppgifter under den tid som rekrytering pågår och därefter görs för att uppfylla de skyldigheter banken har enligt diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen. ”Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller  Diskrimineringslagen övervakas av diskrimineringsombudsmannen medan arbetarskyddsmyndigheterna övervakar diskriminering i arbetslivet.

Diskrimineringslagen rekrytering

Det gäller såväl diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen som hur dessa lagar förhåller sig till varandra. Diskrimineringsombudsmannen (DO) fick därför i uppdrag under 2018 att tillsammans med Arbetsmiljöverket (AV) ta fram en digital plattform med information och stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet.
Birgitta roos kungsbacka

Diskrimineringslagen rekrytering

4 § 1 p. DL. Med stöd av artikel 18 i EUF kan ett sådant Jag kan förstå din oro med tanke på dina erfarenheter på företaget, men du ska veta att du har rätt att vabba, och att diskriminering av föräldrar inte är tillåtet. Av diskrimineringslagen framgår att arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att kunna förena arbetsliv med föräldraskap. För en lyckad och effektiv rekrytering finns det många olika saker du behöver veta.

Här listar vi vad du som chef också kan göra för att rekrytera fördomsfritt. Pär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Du kan skriva att assistenten ska vara i viss ålder om du har ett godtagbart skäl” I platsannonser kan det finnas krav eller önskemål om att assistenten ska vara tex en kvinna över 40 år, tala finska, tycka om katter eller vara bekväm i en viss församlingsgemenskap.
Stena sessan

Diskrimineringslagen rekrytering

DO granskade i våras ett ärende där den jobbsökande var tvungen att fylla i sin nationalitet och sitt modersmål i sin ansökan.. Där kunde inte DO slå fast att man brutit mot lagen. Det finns också ett antal tidigare domar i Arbetsdomstolen där språkkrav vid anställningar tagits upp.. Där har domstolen dömt både till fördel och till nackdel för jobbsökaren.

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige tar avstamp i EU-rätten. EU-lagstiftning på området jämställdhet mellan könen är omfattande och har inneburit stora förändringar i Vid rekrytering och befordran ska arbetsgivaren eftersträva att sökanden oavsett diskrimineringsgrund ges möjlighet att söka lediga anställningar (3:4-5).


Measurement and improvement program

Inom ramen för diskrimineringslagen så regleras till exempel frågan om hur arbetet Vanligast är missgynnande vid rekrytering vid för låg eller för hög ålder.

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige tar avstamp i EU-rätten. EU-lagstiftning på området jämställdhet mellan könen är omfattande och har inneburit stora förändringar i Förmodad funktionsnedsättning var ej diskriminering vid rekrytering Arbetsdomstolen (AD) har i dom 2018 nr 11 mellan Industrifacket Metall (förbundet) och staten genom Arbetsgivarverket prövat om en kraftigt överviktig arbetstagare har utsatts för diskriminering när han nekades plats på grundutbildningen till kriminalvårdare. Att ställa allt för hårda språkkrav vid en anställning kan nämligen bryta mot diskrimineringslagen, om kraven inte har någon relevans för jobbet. – Det måste göras en bedömning i det enskilda fallet för att veta vad det är för krav. Det är tillåtet att vid rekrytering ta hänsyn till trosbekännelse, när delaktighet i ett trossamfunds åskådning är en förutsättning för att arbete ska kunna utföras. Det är dock inte troligt att delaktighet i arbetsgivarens trosuppfattning är någon saklig förutsättning för arbete som till exempel vaktmästare, lokalvårdare, kontorist, ekonom eller jurist.