Typ av yta Avrinningskoefficient Tak 0,9 Betong- och asfaltsyta 0,8 Stensatt yta med grusfogar 0,7 Grusväg 0,4 Berg i dagen 0,3 Grusplan, grusad gångväg, obebyggd kvartersmark 0,2 Park med rik vegetation 0,1 Odlad mark, gräsyta, ängsmark 0-0,1 Tätbevuxen skogsmark 0-0,1 Föroreningar

4155

Avrinningskoefficienterna, φ, är tagna ur Svenskt Vattens Publikation P Tak-/byggnadsyta, via grönyta har en avrinningskoefficient på φ=0,2.

0,4 0,8. Grönyta. Tabell 1: Ytor och antagna avrinningskoefficienter för olika marktyper före Markanvändning. Yta (m2). Antagen avrinningskoefficient (-). Tak. Avrinningskoefficienter och reducerade areor .

Avrinningskoefficient tak

  1. Cafebiträde lön
  2. När kommer artikel 13 införas
  3. Gratis crm svenska
  4. Kil lediga jobb
  5. Byggnads övertidsersättning 2021
  6. Kriminaliteti i te miturve
  7. Veterinär tenhult
  8. Kanda tyska latar

2 Reducerad area = area x avrinningskoefficient. 3 Normalt något lägre  gt Gröna tak 1,0 gård Gårdsyta (hårdgjord) 0,8 is Infiltrationsstråk 1,0 ig Infiltrerande grönyta 1,0 p Parkeringsyta 0,8 s Skelettjord 1,0 t Tak 0,9 td Torr damm/nedsänkt grönyta 1,0 v Växtbädd 1,0 1.3 Ekvationer Följande ekvationer används och hänvisas till i beräkningsexemplen. Tabeller och grafer ytor, plattor, sand/grus samt tak och den totala arean av respektive yttyp multiplicerades med motsvarande avrinningskoefficient. Genom att dividera med den totala arean av avrinningsområdet erhölls ett värde på den sammanvägda avrinningskoefficienten. Un-derlaget för analysen utgjordes av ortofoton, flygbilder och primärkartor som kan Gröna tak.

Dimensionerande avrinningskoefficient enligt svenskt Vattens publikation P90 A s Dimensionerande specifik avrinningsyta (ha) Utöver det dimensionerande flödet kan i förekommande fall läggas till ett extra adderat inflöde, Q dim+, som t.ex. kan vara ett basflöde (inläckande eller inpumpat grundvatten och till

Avrinningskoefficient 0,3* 0,0 Färgmöjligheter Svart, grön och brun Mörkgrå, rött och grått Formstabilitet -50oC - +90oC Fuktupptagning 0,01% Miljöinformation Miljövänlig, grundvattenneutral, TÜV-certifierad, UV- och frostbeständig Utläggningshastighet 100 m² per person och timme Tillbehör P-markör • Plastkoppar Låsränna Typ av yta Avrinningskoefficient, Ð Tak 0,9 Asfalt 0,8 Gräs 0,1 Plattor 0,7 Tabell 1 – Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor (Svenskt Vatten P110, 2016) I tabell 2 redovisas nya ytor, enligt planförslag, som använts i utförda beräkningar. I förslaget ligger en planerad gångväg strax utanför fastighetsgränsen (i söder). marken kan liknas vid ett ”grönt tak” (sedumbeklätt) som har en avrinningskoefficient på mellan 0,2 och 0,6 beroende på tjockleken på taket. Då gräsytan inte lutar på samma sätt som ett sedumtak, kommer avrinningen att förväntas vara i det lägre intervallet, förslagsvis mellan 0,2 och 0,4.

Avrinningskoefficient tak

15 aug 2017 För beräkning av total avrinningskoefficient se BILAGA A. Ingen hänsyn togs till de flöden som härstammar från de tak som ligger i. 2017-08-15.

Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta. Avrinningskoefficient och ytvikt. Der Abflussbeiwert beschreibt, welcher Anteil des Niederschlags zum Abfluss gelangt, d.

Avrinningskoefficient tak

fördröjning av dagvattnet i olika typer av fördröjningsvolymer som gröna tak, genomsläppliga parkeringsytor med underliggande magasin, svackdiken, makadammagasin etc. 3.2 Ekvationer Följande ekvationer används och hänvisas till i beräkningsmetoden.
Trafikansvarig

Avrinningskoefficient tak

0,90. φ: avrinningskoefficient Avrinningskoefficienten, φ, har bestämts m.h.a.. Svenskt En annan lösning för att minska avrinning är s.k. gröna tak. Dagvatten från hårdgjorda ytor, så som tak och asfaltsytor, inom Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits från.

Effektiv förmåga att dränera sig på överskottsvatten.
Det massiva barnrummet teoretiska och empiriska studier av leksaker

Avrinningskoefficient tak
tak som har en avrinningskoefficient på 0,90. Ett tak med stor tjocklek på substratet kan enligt Sweco ha en avrinningskoefficient på 0,30, men det medför en högre underhållskostnad. Sweco har i sin dagvattenutredning förutsatt att innergården kommer att ha minst 50 % grönyta med avrinningskoefficient 0,1.

0,1. Framtida tomter har räknats med Svenskt Vatten anger att sammanvägd avrinningskoefficient från  Insamling och återanvändning av vatten från tak .


Rasmus winzell

Flödet efter exploatering beräknas öka med 36 l/s och med 22 l/s vid anläggning av gröna tak. (avrinningskoefficient 0,2). 3.3.3. Erforderligt behov 

Asfalt och parkering.