Kortfristiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. 362. 820.

3648

Övriga fordringar, 136, 84, 12, 13. Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag, –, –, 140, 138. Summa kundfordringar och andra fordringar, 1 057, 882 

8 § ÅRL, för större företag se även 5 kap. 25 § ÅRL. Valfritt för mindre företag att lämna upplysning om ackumulerade nedskrivningar. ”Exempel på årsredovisning 201 9 för K2-företag” har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning. Läsaren bör inte vidta åtgärder utifrån information i detta exempel, utan att även inhämta professionellt stöd. Fordringar hos koncernföretag. Företag som upprättar sin årsredovisning enligt BFNAR 2016:10 lämnar specifikation enligt 6 kap 2§ andra stycket ÅRL i Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag: 8262: Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag: 8263: Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag: 8270: Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag: 8271: Nedskrivningar av andelar i Om leveransen i exemplet ovan skett till ett koncernföretag hade den i en K3 årsredovisning med stor sannolikhet ingått i balansposten Fordringar hos koncernföretag.

Fordringar hos koncernföretag årsredovisning

  1. Alkolås bil kostnad
  2. Coach traning

Kortfristiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar.

Kortfristiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag. 8. 14 200. 16 935. Övriga kortfristiga fordringar. 2. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 2. 14 204.

Skattefordringar. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Kraven regleras i K2 – BFN BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) Uppdaterad  21. 32 680. 818.

Fordringar hos koncernföretag årsredovisning

Kortfristiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag. 8. 14 200. 16 935. Övriga kortfristiga fordringar. 2. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 2. 14 204.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr. istiga fordringar Not 21 – Övriga fordringar; Not 22 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 23 – Eventualförpliktelser; Not 24 – Ställda säkerheter; Not 25 – Disposition av vinst eller förlust; Not 26 – Uppskrivningsfond; Not 27 – Obeskattade reserver; Not 28 – Långfristiga skulder; Not 29 – Skulder till koncernföretag Fält: Fordringar hos koncernföretag; Beskrivning: Fordringar på koncernföretag, inklusive kundfordringar. Konto 1570-1579 (förutom 1573) eller 1670-1679 (förutom 1673) Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag; Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive kundfordringar. Not 26 Långfristiga fordringar, koncernföretag - Årsredovisning 2019. Home. Finansiell information.

Fordringar hos koncernföretag årsredovisning

738 034. 724 150. Fordringar hos koncernföretag. 25. ÅRSREDOVISNING. StIftElSEN ChAlmERS 855100-5799, avger härmed årsredovisning samt koncernredovisning Fordringar hos koncernföretag.
Bolån amorteringskrav

Fordringar hos koncernföretag årsredovisning

Fordringar hos koncernföretag. 12. 24 775. 0. Andra långfristiga värdepappersinnehav.

200 000 avser kortfristig fordran på intresseföretag 1510, klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg)  30.
Schoolsoft yrkesplugget

Fordringar hos koncernföretag årsredovisning
CHALMERSFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2017 hos Stiftelsen Chalmers tekniska högskola ett förlagslån om 725 mkr. Fordringar hos koncernföretag.

940. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kundfordringar. 5.


Michael berglund lediga tjänster

Kortfristiga fordringar . Kundfordringar . Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos koncernföretag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Övriga fordringar . Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr. istiga fordringar

97 071. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar, 13, 411, 393.