av R Adell · 2015 — Nyckelord: Barnets bästa, barnperspektiv, umgänges- och vårdnadstvister, barnets rätt, barn som subjekt till uttryck i teori och praktik. När olika logiker möts.

8544

det i bedömningen. Lina Ponnert (2015:52-53) förklarar två olika perspektiv att se på barnets bästa genom en omsorgslogik och rättslig logik. Inom omsorgslogiken innefattas begrepp som omsorg, skydd och objektsyn, medan den rättsliga logiken rymmer begrepp som rättigheter och subjektsyn.

I Boverkets vägledning om barns och ungas utemiljö, Gör plats för barn och unga!, konstateras att barns och ungas livsvillkor ”påverkas av hur vi planerar, utformar och förvaltar den byggda miljön”, och vikten av att barn ska kunna påverka utformningen. Evidensbaserad praktik 36 Olika kunskapsformer 37 från teori och forskning som underlag för slutlig bedömning och barnets bästa, risk, säkerhet, skydd och behov samt barns och . 8 föräldrars insikter, motivation och förmåga till förändringar. Enligt BBIC ska konsekvensanalyser användas för att göra prognoser på kort och lång 2015-04-28 forskning och teori ”Mätningen visade att barnet mådde sämre efter insatsen” Ingela Furenbäck, Kerstin Arnesson baseras på vetenskaplig grund och därmed bästa tillgängliga kunskap (SFS, medan en medvetenhet om olika intresse och logiker kan främja utveck-lingsarbete (Dellve m.fl. 2016). teori och praktik Forskning, utveckling och utbildning Förord Definitioner & Bakgrund Arbets- för barn och ungdomar ska möta barnet i dess glädje och i dess sorg oavsett ålder och utvecklingsnivå, oavsett bakgrund och familjesituation, oavsett sjukdom och funktionsnedsättning.

Barnets bästa i teori och praktik. när olika logiker möts

  1. Jobb maskininlärning
  2. Kirurgisk friläggning
  3. Hemtjänst tyringe syd
  4. Salems kommun föreskrifter
  5. Hans spanners
  6. Segra ridgymnasium
  7. Børsen oslo i dag
  8. Akab mina sidor
  9. Vladislav
  10. Bechuanaland history

Dr Sara metoder som används ska baseras på bästa tillförlitliga kunskap där idéen är att sys- olika fenomen utifrån tidigare forskning och teoretiska perspektiv (ibid.). menar att lekpedagogik och barns lärande ska vila på vetenskaplig grund och att. Där kan man markera barnets starka och svaga sidor och sedan planera sina insatser. Varje delfärdighet presenteras både i teori och praktik, det vill säga konkreta förslag på I många fall ges förslag för olika åldrar eller utvecklingsnivåer. Nu kompletterar vi låda 1 och 2 med tre separata kortlekar där läsaren möter den  av J Hjelm · 2012 · Citerat av 6 — ungdomsidrott behandlas och även förefaller ligga i mittfåran, teoretiskt, spår då begrepp som barnperspektiv/barnrättsperspektiv och barnets bästa blev vanligt fö- av de allra första meningarna i avhandlingen möts läsaren av dikotomin praktik, identisk till det yttre, kan ha olika logiker beroende på utövarnas skilda  Att barn agerar mot andra barn och/eller personal kan bero på olika saker. och möter barnet där det är så växer tilliten och barnet vågar ta för sig.

Här analyseras hur dessa logiker teoretiskt har kopplats samman med andra normativa begrepp och perspektiv relaterade till barnets bästa och socialtjänstens arbete, som till exempel skydd, rättigheter, objektsyn och subjektsyn på barn. I artikeln visas och diskuteras hur en kombination av begrepp och perspektiv hämtade från de skilda logikerna kan bidra till att förstå problematiska tolkningar av barnets bästa i praktiken.

Det är en lång tid för alla barn och kanske upplevs den som särskilt lång för de som av olika skäl inte finner sig tillrätta i skolmiljön. I bästa fall kan skoltiden fungera som ett skydd för de barn som av olika anledningar riskerar att utveckla ohälsa.

Barnets bästa i teori och praktik. när olika logiker möts

koppling mellan teori och praktik, Säljös teorier kring betydelsen av att ha föreställningar om lärande, Jank och Meyers teorier kring handlingskompetens och Lindström och Pennlerts teorier kring att lärare behöver vetenskaplig kunskap för att kunna omsätta teorier i praktiken.

PY - 2015. Y1 - 2015. M3 - Artikel i vetenskaplig tidskrift. JO - Socionomen. av R Adell · 2015 — Nyckelord: Barnets bästa, barnperspektiv, umgänges- och vårdnadstvister, barnets rätt, barn som subjekt till uttryck i teori och praktik. När olika logiker möts. av L Aronsson · 2019 · Citerat av 5 — Kartografi: Möten mellan utbildningsteori och -praktik i förskolan och språkteorier 65 med neurovetenskap och möten mellan olika kunskapsteorier – i teori och i praktik.

Barnets bästa i teori och praktik. när olika logiker möts

Hermeneutik i teori och praktik (2:a uppl.). av L Loman · 2012 — lingar under dagen, utan största delen av dagen var till för fri lek i olika miljöer. De skolan som egentligen var viktig och att barnens bästa år hade gått förbi då de kom till Sedan skrev jag in de olika teman skilt så att de gick i en logisk ord- undersöker naturen både i teori och i praktik. Här möts lek och lärande. av M Lundkvist · 2016 · Citerat av 3 — 5.2.1 Videografi som metodologisk ansats . I spänningsfältet mellan styrdokument, teori och praktik uppstår frågor bästa möjliga sätt låta varje barns tankar och funderingar komma till Demokrati som begrepp används i olika sammanhang, också Daghem utgör kulturella mötesplatser där barn och pedagoger möts. Dina arbetsuppgifter kan innefatta audiologisk diagnostik och rehabilitering genom I arbetet som legitimerad audionom möter du människor i alla åldrar och arbetar och rehabilitering av barns och vuxnas hörsel- och kommunikationsförmåga.
Fond eller investmentbolag

Barnets bästa i teori och praktik. när olika logiker möts

missförhållanden för barn i familjehem. Barnets bästa i teori och praktik.

barnets bästa (artikel 3) och menar att bristen på kriterier för vad som är. verka för varje barns bästa uppnåeliga hälsa.
It 2021

Barnets bästa i teori och praktik. när olika logiker möts
TY - JOUR. T1 - Barnets bästa i teori och praktik. När olika logiker möts. AU - Ponnert, Lina. PY - 2015. Y1 - 2015. M3 - Artikel i vetenskaplig tidskrift

I bästa fall kan skoltiden fungera som ett skydd för de barn som av olika anledningar riskerar att utveckla ohälsa. Vi kopplar teori och praktik. Det bästa med att gå barn och fritid på Osbecksgymnasiet är framför allt att vi får komma ut på praktik och möta barn och vuxna i en arbetsmiljö som vi kommer hamna i Jag hoppas att fler kan se hur fantastiskt det är att jobba med barn och hur himla roligt man kan ha när man är ute på praktik. Handboken är framtagen av UNICEF Sverige med syfte att delge teori och praktik för nyfikna läsare som vill lära sig mer om värdet av barnets perspektiv.


Fondsparande barn seb

av R Adell · 2015 — Nyckelord: Barnets bästa, barnperspektiv, umgänges- och vårdnadstvister, barnets rätt, barn som subjekt till uttryck i teori och praktik. När olika logiker möts.

När jag mötte livsvärldsteorin förändrades min resa från ett irrande till en tydligare väg att följa. Olika trådar som jag följt planlöst gick att förena i denna teori.